Försäkringsrådgivning & Värdepappershandel

Tillsyn och tillstånd för försäkringsrådgivning och värdepappershandel

Redovisning & Rådgivning

Branschorganisation och auktorisation för redovisningskonsulter

Värdepappershandel & Försäkringsrådgivning

Klagomål

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Ganthors klagomålsansvarig:

Kundklagomålsansvarig

Daniel Ganton
Ganthor AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö
0735 – 18 12 12
E-post: daniel.ganton@ganthor.se

Kundklagomålsansvarig – Värdepapper

Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
081-213 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

Argo Global via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044, 102 17 Stockholm
Telefon: 08-664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbadress: www.nordeuropa.se

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot för­säkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna och räddningskostnader (med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Ifs personal).

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 120 200 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år, med början 2007.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

– Minst 2 240 400 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10

– Minst 3 360 600 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20

– Minst 4 480 800 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20

Självrisken är SEK 80 000

Dokument

Förköpsinformation försäkringsdistribution

Allmänna villkor försäkringsdistribution

Kapitalförvaltning och Investeringsrådgivning

Hållbarhetsinformation

GDPR – Vi skyddar dina personuppgifter

Licensierad rådgivare via Svensk Värdepappersservice

Redovisning & Rådgivning

Vi är medlem i branschorganisation

www.srfkunsult.se

 

Våra Auktoriserad Redovisningskonsulter har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Vi ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att våra Auktoriserade Redovisningskonsulter är väl insatt i ditt företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.

Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”

Fördel med auktoriserad redovisningskonsult

  • genomgå aktualitetsutbildning
  • följa etiska regler
  • genomgå kvalitetskontroll
  • inneha godkänd ansvarsförsäkring

 

Behöver ditt företag en revisor?

Den 21 juni 2010 klubbade Sveriges Riksdag igenom beslutet om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Genom att avskaffa en lagstadgad revision för mindre bolag ansluter sig Sverige nu till övriga europeiska länder. Både Reko och Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.
Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
  • 3 anställda

Reglerna trädde i kraft 1 november 2010 och gäller för det räkenskapsår som påbörjats från och med 1 november 2010. För bolag med kalenderår innebär detta att man kan välja bort revision från 2011. För dessa bolag blev då 2010-12-31 det sista bokslutet med lagstadgad revision. Bolaget måste göra ett aktivt val genom att anta en ny bolagsordning som inte innehåller val av revisor.